алатки

Нашите онлајн алатки се наменети за креирање на документи и продукти согласно желбите и потребите на клиентот. 

АЛАТКА ЗА КРЕИРАЊЕ ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО

Со помош на оваа алатка ќе го креирате описот на работното место согласно потребите на вашиот бизнис преку следење на 3 (три) едноставни чекори. 

1. Во првиот чекор се содржани општите податоци за работното место, односно називот, шифрата (доколку истото содржи), нивото, податоци за образованието односно нивото, видот, познавањето на странски јазици, дополнителни квалификации и потребното работно искуство.

2. Во вториот чекор се дефинираат целта на работното место како и работните задачи кое истото ќе ги извршува.

3. Третиот и последен чекор ги одредува информациите за работното место кои се однесуваат на платата, одговорноста, информациите за работната средина, потоа дали работното место е поврзано со патувања или теренска работа, информации за работното време и евантуалните дополнителни работни задачи.

1. Во првиот чекор се содржани општите податоци за компанијата (назив, седиште, ЕДБ, дејност, шифра на дејност).

2. Вториот чекор се однсува на организациската форма, односно форма на трговското друштво и форма на управување на компанијата.

3. Во третиот чекор се опишува внатрешната организација на компанијата (видот и бројот на организационите единици, вкупен број на предвидени работни места, вкупен број на вработени).

4. Последниот односно чекорот број 4(четири) се осврнува на деталниот опис на организационите единици.

АЛАТКА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Алатката за крериање на организациска структура овозможува созадавање на документ кој ќе ги содржи сите основни и детални податоци за компанијата. Креиањето на организациската структура се одвива во 4 (четири) едноставни чекори.

АЛАТКА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ОНЛАЈН ДОСИЕ НА ВРАБОТЕНИОТ

Алатката за креирање на онлајн досие на вработениот овозможува преку следење на 4 (четири) едноставни и брзи чекори сортирање на сите потребни податоци поврзани со еден вработен во Вашата фирма на едно место во електронска форма како и можност за прикачување и чување на сите документи за кои сметате дека има потреба да бидат дел од неговото досие. 

1. Првиот чекор ги сортира само општите податоци за вработениот (име и презиме, датум на раѓање, пол, брачен статус, деца, адреса, и податоци за контакт).

2. Вториот чекор ги содржи информациите за неговите стручни квалификации, дополнителните квалификации како и неговото работно искуство.

3. Во трeтиот чекор се наведуваат информациите за работното место, областа во која лицето работи, целта и работните задачи и датум на започнување на работа на работното место.

4. Последниот чекор нуди можност за прикачување на дополнителни документи поврзани со вработениот доколку има потреба од истите.