ОНЛАЈН ПОНУДА НА УСЛУГИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

"Starter"

11.099 ден. / годишно 1.199 ден. / месечно
 • МЕИЛ НОТИФИКАЦИИ ПО НАСТАНАТИ ПРОМЕНИ НА:
 • податоци за договорен орган
 • податоци за жалител
 • податоци за број и дата на решение
 • податоци за жалбени наводи
 • податоци за исход од жалбена постапка

"Smart"

23.099 ден. / годишно 2.399 ден. / месечно
 • СИТЕ УСЛУГИ ВКЛУЧЕНИ ВО ПАКЕТОТ "STARTER" НАДОПОЛНЕТИ СО:
 • податоци за фаза на изјавување на жалба
 • основ и дејствија за одбивање, отфрлање или уважување на жалба

"Analytics"

35.099 ден. / годишно 3.599 ден. / месечно
 • СИТЕ УСЛУГИ ОД ПАКЕТОТ "SMART" НАДОПОЛНЕТИ СО:
 • аналитички обработени податоци за жалбите

"Tools"

23.099 ден. / годишно 2.399 ден. / месечно
 • НЕОГРАНИЧЕН ПРИСТАП ДО 4 АЛАТКИ ЗА:
 • проверка на понуда
 • проверка на жалбен навод
 • проверка на жалбен основ
 • креирање на жалба
 • Pricing table list item

"Premium"

47.099 ден. / годишно 4.799 ден. / месечно
 • ДОБИЈТЕ НЕОГРАНИЧЕН ПРИСТАП ДО:
 • сите услуги вклучени во пакетот "ANALYTICS"
 • сите услуги вклучени во пакетот "TOOLS"
 • Pricing table list item

"Public"

29.099 ден. / годишно 2.999 ден. / месечно
 • ИМ НУДИ НА ДОГОВOРНИТЕ ОРГАНИ ПОДАТОЦИ ЗА:
 • структура на дговорни органи и жалители од аспект на уважени жалбени барања
 • образложенија на битни повреди на законот
 • образложение на повредите на материјалното право и постапката

Цените на сите услуги се дадени без пресметан 18% ДДВ*

ОНЛАЈН ПОНУДА НА УСЛУГИ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

"Starter"

6.099 ден. / годишно 599 ден. / месечно
 • ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП ДО ОНЛАЈН АЛАТКИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА:
 • опис на работно место
 • организациска структура
 • онлајн досие на вработен

"Result"

10.099 ден. / годишно 1.099 ден. / месечно
 • СИТЕ УСЛУГИ ОД ПАКЕТОТ "STARTER" НАДОПОЛНЕТИ СО:
 • анализа на работно место
 • прашалници наменети за вработените
 • евалуации за мерење на работните перформанси на вработените
 • онлајн апликација за вработување

"Premium"

16.099 ден. / годишно 1.699 ден. / месечно
 • ДОБИВАТЕ ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП ДО УСЛУГИТЕ ОД:
 • пакетот "STARTER"
 • пакетот "RESULT"
 • комплетни извештаи од користењето на алатките

Цените на сите услуги се дадени без пресметан 18% ДДВ*

Цените на пакетите услуги за човечки ресурси важат за компании со најмногу 100 (сто) вработени*