Обуки за човечки ресурси

Постојаното учење и напредување е од суштинско значење за успехот на секоја организација. Обуките и развојот на вработените помагаат во обликување на вработените според потребите на организациите на начин што преку нив се зголемува иновативноста, креативноста, ефикасноста, продуктивноста во работата, а со тоа се подобрува и успешноста на целата организација.

При креирање на содржините на обуките, секогаш се водиме од идентификуваните потреби за стручно усовршување кај вработените од јавниот и приватниот сектор. Настојуваме да понудиме висококвалитетни обуки, кои ќе ги надминат очекувањата на нашите клиенти и ќе го подржат нивниот концепт на доживотно учење. Фокусирајќи се од потребата за меѓусебно информирање, вмрежување и споделување на искуства, обуките се реализираат преку интерактивен пристап и дискусија за сите реални проблеми и потешкотии со кои се соочуваат вработените во праксата, се со цел нивно анализирање и предлог на конкретни насоки и решенија за истите.

Кои теми ги опфаќаме ?

  • Обука за спроведување на Функционална аналза во јавниот сектор.
  • Обука за практична употреба на електронскиот систем за управување со човечки ресурси – ИСУЧР.
  • Обука за изработка на годишни планови за вработување.
  • Обука за селекција, видови вработувања и мобилност во јавен сектор.
  • Обука за спроведување на процесот на оценување во јавен сектор.
  • Обука за подготовка на Акти за внатрешна организација и систематизација на работни места во јавниот сектор.
  • Обука за канцелариско и архивско работење.
  • Обука за практично совладување одредбите од Законот за работните односи.
  • Обука за практично совладување на одредбите од Законот за вработени во јавен сектор и Законот за административни службеници.

Доколку сте заинтересирани за нашите обуки на горенаведените теми или имате индивидуална/организациска потреба за стручно усовршување на тема која е од Ваш интерес, контактирајте не на нашата официјална e-маил адреса support@scs-consalting.com и ние ќе се потрудиме да излеземе во пресрет и да ги задоволиме Вашите потреби.

Реализирани обуки

Premium Grid Image

Одржана обука на тема:”Спроведување на функционална анализа во јавниот сектор”, на 19.03.2019 година, во хотел “Континентал” Скопје

Premium Grid Image

Одржана обука на тема:”Спроведување на функционална анализа и процесот на оценување како алатки за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор”, во периодот од 01 до 03 февруари 2019 година, во хотел “Милениум Палас” -Охрид.

Одржана обука на тема:”Насоки и препораки за практична употреба на Електронскиот систем за управување со човечки ресурси” на 22.03.2019 година во хотел “Континентал” Скопје.

Одржана обука на тема:”Спроведување на функционална анализа и процесот на оценување како алатки за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор”, во периодот од 01 до 03 февруари 2019 година, во хотел “Милениум Палас” -Охрид.

Во периодот од 13 до 15 декември 2019 година во хотел “Милениум Палас”- Охрид, успешно се одржа тридневна практична обука организирана од страна на Смарт Консалтинг Солушнс.

07.11.2019 – Еднодневна обука за постапките за селекција и мобилност согласно нацрт измените од законот за вработени во јавниот сектор и законот за административни службеници.

Еднодневна практична обука 06.09.2019 на тема:Подготовка на годишни планови за вработување во јавен сектор.

Еднодневна практична обука на 23.09.2019 на тема: Годишни планови за вработување во јавен сектор.