Што е In- house обука ?

In-house обуката претставува еден од најефикасните методи на внатрешна организациска едукација кој e насочен кон задоволување на потребите на вработените од нивно континуирано усовршување и подобрување на нивните знаења и перформанси ! Овој метод на обука има практична примена во институции и компании кои се грижат за своите вработени, а специјалистичките знаења и искуства ги добиваат од искусни и докажани професионалци во областа.

Кои се предностите ?

Сите вработени кои се директно или индиректно поврзани со процесот на спроведување на јавните набавки, без оглед дали се работи за вработени кај договорни органи или пак за вработени кај економски оператори, можат да бидат дел од овој вид на обуки.

Договорни органи:

 • Лица на управувачки и раководни позиции поврзани со јавните набавки
 • Стручни лица за јавни набавки
 • Раководни лица на организациски облик за јавни набавки
 • Членови на комисии за јавни набавки
 • Одговорни лица за превземање на финансиски обврски
 • Одговорни лица за плаќање
 •  

Економски оператори:

 • Лица одговорни за поднесување на понуди
 • Одговорни лица на приватни правни субјекти
 • Лица од областа на  финансии и набавки
 • други лица

Комфорноста на работната средина, колегите со кои работите и средствата кои ги употребувате при работењето ќе Ви бидат континуирано достапни и на располагање за да ја зголемите продуктивноста и резултатите од обуката.

За разлика од класичните обуки или советувања, со оваа обука немате никакви транспортни трошоци, трошоци за сместување, ниту пак поединечна котизација за слушателите. Ова ја прави исклучително ефикасна оваа обука од аспект на односот помеѓу цената и придобивките од истата.

Непосреден контакт и можност за непосредна интеракција со предавачот (обучувачот) за сите Ваши прашања и комантари.  

Исклучителна можност во рамките на Вашата компанија/институција да ги посочите сите практични проблеми со кои се соочувате, како и да добиете стручно мислење за улогата на секој вработен во процесот на јавни набавки од аспект на надлежности и одговорности.

Видови In-house обуки

СЕСИЈА бр.1 - Вовед во новиот закон за јавни набавки

 • Општи согледувања на новите законски одредби
 • Начела на новиот ЗЈН и новите видови на постапки
 • Новите вредносни прагови за постапките и исклучоците
 • Новите видови на огласи и известувања преку ЕСЈН
 • Критериум за избор – економски најповолна понуда

 

СЕСИЈА бр.2 - Општи аспекти на новиот закон за јавни набавки

 • Како ќе се спроведува управна контрола со новиот законот за јавни набавки ?
 • Други начини на доделување на договори за јавни набавки
 • Принципот на исплатливост и трошоците на животен век на производот (life-cycle cost)
 • Резервирани договори
 • Новите одредби во жалбената постапка
 • Мерки за заштита од корупција

 

Времетраење од 2 работни сесии по 45 минути !

СЕСИЈА бр.1 - Вовед во новиот закон за јавни набавки

 • Општи согледувања на новите законски одредби
 • Начела на новиот ЗЈН и новите видови на постапки
 • Новите вредносни прагови за постапките и исклучоците
 • Новите видови на огласи и известувања преку ЕСЈН
 • Критериум за избор – економски најповолна понуда

 

СЕСИЈА бр.2 - Општи аспекти на новиот закон за јавни набавки

 • Како ќе се спроведува управна контрола со новиот законот за јавни набавки ?
 • Други начини на доделување на договори за јавни набавки
 • Принципот на исплатливост и трошоците на животен век на производот (life-cycle cost)
 • Резервирани договори
 • Новите одредби во жалбената постапка
 • Мерки за заштита од корупција

 

СЕСИЈА бр.3 - Битни аспекти на новиот закон за јавни набавки

 • Причини за исклучување од постапките за јавни набавки
 • Извештаи од тестирање
 • Користење на способност од други економски оператори
 • Следење на реализација на договори
 • Улога на комисијата и лицето или организацискиот облик
 • Спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

 

СЕСИЈА бр.4 - Најчести пропусти во постапките за доделување на договори за јавни набавки

 • Најчести пропусти на договорните органи
 • Најчести пропусти на економските оператори
 • Најчести пропусти во тендерските документации
 • Најчести пропусти во фазата на евалуација на понудите
 • Најчести пропусти во понудите

 

СЕСИЈА бр.5 - Мерки за превентивно постапување

 • Проверки преку праксата на уважени жалби
 • Проверки преку праксата на одбиени жалби како пропуст на економскиот оператор во понудата или постапката
 • Проверки преку праксата на отфрлени жалби
 • Прашања и коментари за новиот закон за јавни набавки
 • Прашања  и комантари за пропустите и мерките за превентивно постапување

 

Времетраење од 5 работни сесии по 45 минути !

СЕСИЈА бр.1 - Вовед во новиот закон за јавни набавки

 • Општи согледувања на новите законски одредби
 • Начела на новиот ЗЈН и новите видови на постапки
 • Новите вредносни прагови за постапките и исклучоците
 • Новите видови на огласи и известувања преку ЕСЈН
 • Критериум за избор – економски најповолна понуда

 

СЕСИЈА бр.2 - Општи аспекти на новиот закон за јавни набавки

 • Како ќе се спроведува управна контрола со новиот законот за јавни набавки ?
 • Други начини на доделување на договори за јавни набавки
 • Принципот на исплатливост и трошоците на животен век на производот (life-cycle cost)
 • Резервирани договори
 • Новите одредби во жалбената постапка
 • Мерки за заштита од корупција

 

СЕСИЈА бр.3 - Битни аспекти на новиот закон за јавни набавки

 • Причини за исклучување од постапките за јавни набавки
 • Извештаи од тестирање
 • Користење на способност од други економски оператори
 • Следење на реализација на договори
 • Улога на комисијата и лицето или организацискиот облик
 • Спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

 

СЕСИЈА бр.4 - Најчести пропусти во постапките за доделување на договори за јавни набавки

 • Најчести пропусти на договорните органи
 • Најчести пропусти на економските оператори
 • Најчести пропусти во тендерските документации
 • Најчести пропусти во фазата на евалуација на понудите
 • Најчести пропусти во понудите

 

СЕСИЈА бр.5 - Мерки за превентивно постапување

 • Проверки преку праксата на уважени жалби
 • Проверки преку праксата на одбиени жалби како пропуст на економскиот оператор во понудата или постапката
 • Проверки преку праксата на отфрлени жалби
 • Прашања и коментари за новиот закон за јавни набавки
 • Прашања  и комантари за пропустите и мерките за превентивно постапување

 

СЕСИЈА бр.6 - Мерки за превентивно постапување

 • Проверки преку праксата на уважени жалби
 • Проверки преку праксата на одбиени жалби како пропуст на економскиот оператор во понудата или постапката
 • Проверки преку праксата на отфрлени жалби
 • Прашања и коментари за новиот закон за јавни набавки
 • Прашања  и комантари за пропустите и мерките за превентивно постапување

 

СЕСИЈА бр.6 - In-house практичен тренинг 

 • Превземање на објавен оглас и тендерска документација од ЕСЈН
 • Начин на проверка на битни повреди во тендерската документација
 • Проверка на соодветност на критериум за избор и начин на доделување на договор
 • Проверка на соодведност на критериуми за способност
 • Проверка на образец на понуда и прилог образци

 

СЕСИЈА бр.7 - In-house практичен тренинг 

 • Пропусти при евалуација на понудите во праксата
 • Начин на проверка на пропусти при евалуација на понудите
 • Проверки на пропусти при избор на најповолна понуда
 • Проверка на пропусти при избор на неприфатлива понуда
 • Прашања и коментари за процесот на евалуација

 

СЕСИЈА бр.8 - Интерактивен тренинг

 • Решавање на практични проблеми и нејаснотии
 • Очекувања за примена на новиот закон за јавни набавки во праксата
 • Отворени прашања и интеракција

 

Времетраење од 8 работни сесии по 45 минути !