ЦЕЛОСНА КОНСАЛТИНГ ПОДДРШКА ЗА

ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ

1. Обем и специфики на пазарен сегмент

Профилирањето претставува стручна аналитичка активност преку која се утврдува обемот на пазарниот сегмент за кој е заинтересиран клиентот (преку реализираните набавки), како и се утврдува обемот на пазарниот сегмент за кој е заинтересиран клиентот (преку планираните набавки).   

2. Анализа на конкурентска позиција

Обработка на податоци по специфицирани предмети на набавка, категоризација на податоци по критериум на обем и презентирање на резултатите во форма на Извештај.  Продукт на извршената конкурентска анализа е Извештај за конкурентска анализа на реализирани набавки по пазарен сегмент. 

3. Профилирање на економски оператор

Една од најважните активности за успешност во процесот на јавни набавки на економскиот оператор е неговото профилирање. Профилирањето е сложена активност која има за цел да му помогне на економскиот оператор да ги достигне конкурентските перформанси и да испрофилира сопствени квалитативни предности на пазарниот сегмент за кој е заинтересиран да учествува.

4. Планирање и стратегија за учество

5. Анализа на услови, критериуми и спецификации

Ние знаеме дека стручната и професионална подготовка и проверка на тендерската документација е од најголема битност во процесот на јавните набавки. Формално-правната усогласеност на барањата на Законот за јавни набавки и материјалните закони поврзани со предметот на набавка се нашата професионална обврска и приоритет.

6. Проактивно учество преку прашања, појаснувања и предлози

7. Подготовка на понуда или пријава за учество

ЦЕЛОСНА КОНСАЛТИНГ ПОДДРШКА ЗА

ДОГОВОРНИ ОРГАНИ