📌 7 TIPS за ефикасни деловни состаноци !


Успешни деловни состаноци ја подобруваат соработката и ја прави полесна работата на секој член во тимот.
Се прашувате како да реализирате успешен состанок со членовите на Вашиот тим, кој ќе заштети време и ресурси, и нема да предизвика “waste of time” ?

1. Поставете јасна и прецизна агенда.
Определете точно време за дискусија на секоја предвидена точка. Во агендата наведете го името на секој член од тимот и неговата улога на состанокот, со што ќе се осигурате дека секој ќе биде подготвен за состанокот. Агендата проследете ја неколку дена пред одржувањето на состанокот.

2. Именувајте “А meeting leader”.
Доколку тимот работи заедно подолг период, можете да обезбедите лидерска улога на состаноците за секој од членовите. Осигурајте се дека лидерот на состанокот е човек на кој другите гледаат со респект и доверба. Главна задача на лидерот е да го задржи фокусот на предвидената агенда.

3. Обидете се состанокот да се одвива “Device free“.
Истражувањата покажуваат дека состаноците се повеќе продуктивни доколку членовите на тимот, за краток период ги остават настрана сите електронски пораки, повици и нотификации.

4Повикајте ги на состанок, единствено клучните членови.
 
Со тоа што на состанокот ќе ги повикате членовите од тимот кои се директно засегнати во конкретната работа, ќе обезбедите поголем приоритет на состанокот во нивната To-do листа на денот.

5. Одржете што е можно пократок состанок.
На кратки состаноци, членовите се повеќе фокусирани на темата на состанокот, и нема да започнат да размислуваат на сите останати задачи кои би можело да бидат завршени доколку не се присутни.

6. Одржете неформален “walk and talk” состанок.  Доколку состанокот не бара значајни белешки и документација, обидете се да го реализирате на флексибилен и креативен начин, односно направете нешто различно од досегашното. Тим кој што е флексибилен, секогаш ќе прифаќа вакви промени.

7. Завршете го состанокот пред предвиденото време.
Посветете 10 минути пред крајот на завршна дискусија, со цел секој член слободно да постави прашање и да ја разбере својата задача. Секогаш споменете време и датум на следната средба и прецизирајте акции кои треба да бидат реализирани дотогаш.

📌 ШTO HR ТРЕБА ДА ЗНАЕ ЗА ГЕНЕРАЦИЈАТА Z ?

Глобални, амбициозни, темелни, бунтовници, технолошки “домородци” – ова се само некои од поимите со кои се опишува ГЕНЕРАЦИЈАТА ☞ Z ☜

Tие се родени и израснати со брз интернет, паметни телефони во своите раце, лесен пристап до огромно количество на информации и постојано се присутни на социјалните медиуми. 👨‍💻🤳

Погледнете што Вие како HR професионалец треба да знаете, со цел да бидете подготвени за предизвиците кои ги носи оваа генерација.
→ Тестирајте ги вашите познавања за генерацијата Z !

📌 КОИ СЕ НАЈЧЕСТИТЕ ГРЕШКИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ПО ОДДЕЛНИТЕ ФАЗИ ?


Законот за јавни набавки подразбира две категории на повреди на правилата ( начелата ) за јавни набавки и тоа: битни повреди на законот за јавни набавки и други повреди на материјалното право и постапката за јавна набавка. Независно од погоре наведената категоризација, најчестите пропусти по однос на постапките за доделување на договор за јавна набавка можат да се направат во следниве фази и тоа:


1 Фаза пред започнување на постапката за јавна набавка односно, фаза на планирање на набавката.

☛  Пропусти при проценка на вредноста на набавката, а согласно Правилникот за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.54 од 21.12.2017 година. ) и ЗЈН.

☛  Пропусти при избор на видот на постапката за јавна набавка и изготвување на годишниот план за јавни набавки согласно со Правилникот за формата, содржината на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.84 од 04.07.2012 година. ) и ЗЈН.


2.
  Фаза на донесување на одлука за јавна набавка и изработка на тендерската документација.

☛  Во оваа фаза настануваат пропусти по однос на формата и содржината на одлуката за Јавна набавка во смисла на членовите од 28 до 31 од Законот за јавни набавки.

☛  Пропусти во однос на изработката на тендерската документација во смисла на членовите од 32 до 39 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на тендерската документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19  од 06.02.2008 година.) и ЗЈН.


3.
Фаза на технички дијалог.

☛  Најчест пропуст во фаза на технички дијалог е неприфаќање на забелешките од Економските оператори, кое неприфаќање би можело да доведе до ограничување на конкуренција во постапката за јавна набавка.


4.
Фаза на отварање на понуди.

☛  Како најчест пропуст во фазата на отварање на понуди, е случајот кога тендерската документација на постапката за доделување договор за Јавна набавка, не е во согласност со ЗЈН и довела или би можела да доведе до дискриминација на Економските оператори или ограничување на пазарната конкуренција.


5.
Фаза на евалуација на понудите.

☛  Во оваа фаза пропустите најчесто се однесуваат на погрешна примена на правилата за утврдување на способноста на Економските оператори во смисла на членовите од  145 до 158 од ЗЈН и пропусти во евалуацијата на финансиска и техничка понуда, во смисла на членовите 140 и 141 од ЗЈН.


6
. Фаза на склучување договор.

☛  Најчестите пропусти во фазата на склучување договор се однесуваат на дополнителните барања на Договорниот орган кои не се дел од тендерската документација, а се предвидени во договорот за Јавна набавка.

📌 ЗОШТО „360° ФИДБЕК“ Е ЕДЕН ОД НАЈВАЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ?

Кога станува збор за различните начини на кои организацијата може да го измери залагањето и резултатите на своите вработени заслужено се истакнува методот на оценување „360° фидбек“.

ШТО, ВСУШНОСТ ПРЕТСТАВУВА ОВОЈ МЕТОД?
                                          

→ „360° фидбек“ е процес каде што вработениот е оценуван во однос на неговата ангажираност на работното место преку повратни информации кои доаѓаат од повеќе извори истовремено. Станува збор за балансиран фидбек систем кој се состои во тоа што поединецот добива информации за тоа како тој ја извршува работата од шест извори: од својот непосреден раководител, од својот колега, односно соработник од исто хиерархиско ниво, од своите подредени, од раководител на повисоко хиерархиско ниво, од самиот себе и од купувачите односно крајните корисници на производите или услугите на организацијата. 

→ Со воведување доверлив и сигурен начин на мерење на перформансите Вие добивате повратни информации од повеќе релевантни индивидуи кои ја познаваат работата на оценуваниот, како и објективен увид во тековното раководство, ефикасноста на работните тимови и целокупното организациско здравје.


КОИ СЕ НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ПРИДОБИВКИ ДОКОЛКУ ОВОЈ МЕТОД
Е УСПЕШНО ИМПЛЕМЕНТИРАН ВО ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЈА?
 

1. Фер и транспарентен процес на оценување на перформансите, кој ги зема во предвид сите различни перспективи, улоги и организациски нивоа може да поттикне култура на доверба и да ја отвори вратата за понатамошни иницијативи и дискусии.

2. Почетна точка за ефективен професионален развој. Овој метод овозможува подобро разбирање на клучните компетенции во организацијата, како и  идентификување на предностите и областите во кои постојат потреби за подобрување кај вработените.

3. Навремена и прецизна повратна информација од повеќе засегнати страни ја зголемува свесноста кај вработените дека тие претставуваат централна улога во нивниот кариерен развој, односно се поттикнува само-развојот и активната потрага по нови знаења и искуства.

4. Ја зголемува организациската ефективност и повеќенасочната комуникација во организацијата. Повратните информации од овој метод овозможуваат да се измери целокупниот прогрес кон остварување на организациските цели, и прецизно да се дефинираат очекувањата и системот на одговорност.

5. Иницира индивидуална и тимска промена. Организациите не можат да иницираат промена без да разберат што е она што треба да се направи поинаку. Проценката од 360 степени методот е првиот чекор кон идентификување и разбирање на потребата за промена.