БИЗНИС ПОНУДА

Погледнете

0 %

Единствена ваква понуда на консалтинг услуги

Човечки ресурси

 • Алатка за креирање опис на работно место.
 • Алатка за креирање на организациска структура.
 • Алатка за креирање онлајн досие на вработениот. 
 • Онлајн апликација за вработување.
 • Анализа на работно место.
 • Прашалник за мерење на задоволството на вработените.
 • Прашалник за задржување на вработениот на работното место.
 • Годишна евалуација на перформансите на вработен.
 • Самоевалуација на перформансите.
 • Оценување 360 степени фидбек.

4. Консалтинг при спроведување на функционална анализа (услуга наменета за институции од јавниот сектор)

Јавни набавки

 • Алатка за предевалуациона проверка на понуда.
 • Алатка за проверка на жалбен навод.
 • Алатка за проверка на жалбен основ.
 • Алатка за креирање на жалба.
 • База на отфрлени жалби.
 • База на одбиени жалби.
 • База на уважени жалби.